Privacy statement

I. Achtergrond

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) bevat regels met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Artikel 12 van de AVG verplicht een zogeheten verwerkingsverantwoordelijke, om passende maatregelen te nemen teneinde betrokkenen te informeren over de omgang met persoonsgegevens. Door middel van dit privacy statement willen wij – als verwerkingsverantwoordelijke – voldoen aan deze verplichting en u informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij mogelijk van u verkrijgen.

II. Verwerkingsverantwoordelijke

Wij hebben alleen persoonsgegevens van u, als u deze rechtstreeks aan ons verstrekt. Ten behoeve van dit privacy statement betekent ‘wij’ de besloten vennootschap Frijlink Milieu, gevestigd aan Brink 50 in Ommen en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 66666171. Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit privacy statement, kunt u zich richten tot info@frijlinkmilieu.nl. Wij hebben geen functionaris gegevensbescherming aangesteld en zijn hier onder de AVG niet toe verplicht.

III. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Wij kunnen uw persoonsgegevens ontvangen als u onze website bezoekt, als u bestellingen plaatst op onze webshop, als u een contactformulier en/of aanvraagformulier invult op onze website, als u gebruik maakt van onze diensten (afvalinzameling, ophaalservice, afvalbrengstation, archiefvernietiging, bedrijfs- of woningontruiming, aankoop van producten), of bij contact met een van onze werknemers, bijvoorbeeld via telefoon of e-mail.

De persoonsgegevens die wij van u kunnen verkrijgen zijn mogelijk:

 • Identificatiegegevens, zoals uw naam en adresgegevens;
 • Contactgegevens, zoals uw telefoonnummer of e-mailadres;
 • Financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer of creditcardgegevens.

Verder zijn wij als metaalopkoper wettelijk verplicht elke aankoop te registreren. Daarbij moeten we verplicht een register aanhouden waarin we de naam en het adres van de aanbieder opnemen. In het geval u koper, koperkabel of koperlegeringen aanbiedt, en hier contante betaling voor wenst, zijn we ook verplicht het nummer en type identiteitsbewijs van u te registreren.

De persoonsgegevens die wij van u hebben, hebben wij nodig om bijvoorbeeld:

 • De overeenkomst die tussen ons bestaat na te kunnen komen en de producten en/of diensten te kunnen leveren;
 • Facturen te kunnen sturen voor de geleverde producten en/of verleende diensten;
 • Om te kunnen reageren op uw vragen en/of opmerkingen over onze producten en/of diensten en om u informatie te kunnen verschaffen;
 • Om een optimale dienstverlening te kunnen leveren;
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten.

Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt op basis van een van de onderstaande rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op ons rust (bijvoorbeeld de verplichting voor metaalkopers zoals hierboven uiteengezet, de verplichting boekhouding gedurende een periode van 7 jaar te bewaren, etc.);
 • De verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld ons ondernemingsbelang om u in ons klantenbestand op te nemen).

IV. Derden

Tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld bij controle op registers van metaalopkopers, zullen wij uw persoonsgegevens in beginsel niet actief met derden delen. Uw persoonsgegevens worden derhalve ook niet gedeeld buiten de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of anderszins tegen een vergoeding verstrekt aan derden.

V. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard voor zolang dat nodig is met betrekking tot het doel waarvoor deze zijn verkregen, of zolang nodig is onder de wettelijke verplichtingen die op ons rusten. In principe behouden wij uw persoonsgegevens zolang u nog gebruik kunt maken van onze diensten. Uiteraard kunt u gebruik maken van uw rechten zoals omschreven in het volgende hoofdstuk indien gewenst.

VI. Uw rechten

Onder de AVG heeft u als betrokkene de volgende rechten, die u bij ons kunt inroepen door een bericht te sturen aan info@frijlinkmilieu.nl, onder vermelding van het onderwerp “Privacy”.

 • U heeft het recht om van ons uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens.
 • U heeft het recht om van ons rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.
 • U heeft het recht van ons te vragen of wij u betreffende persoonsgegevens willen wissen.
 • U heeft het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VII. Geautomatiseerde besluitvorming

Frijlink Milieu maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

VIII. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement eenzijdig te wijzigen. Op het moment van wijziging van dit privacy statement, wordt de nieuwe versie automatisch van kracht en vervangt deze elke vorige versie van dit privacy statement. Wij raden u dan ook aan met enige regelmaat dit privacy statement te bekijken.